کلیسا

تعداد پاراگرف: 2تعداد فهرست: 2

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 06:57 پنج‌شنبه 15اردیبهشت 1401.

احتمالاً تا حال کشیشی در آتش نسوزانده‌اند، زنده خواهیم سوزاند اگر لازم ببینیم. ۲۳:۳۱ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰. مایلیم هر کشیشی که از این کیش اعلام برائت نداشته باشد زنده در آتش سوزاندن شود اگر در کتاب آقای مسیح چنین عقوبتی برای اندیشهٔ افراد مطرح است، در خصوص هر عقوبت دیگری از این دست نیز تمایل ما هم چنین است. ۲۳:۳۹ همین روز.