لباس روحانیّت

تعداد پاراگرف: 1

ما هنوز آنچه مطرح شده است در مورد روحانیون ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم و محافل ایشان را اجرا نساخته‌ایم که بخواهیم با آزادی خاطر در خصوص آزادی پوشش در مورد ایشان سخن برانیم، تردّد ایشان در آن لباس خود به گمان ما نوعی گستاخی و شاید بتوان گفت قصد آشکار جان است. ۱۰:۴۴ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.