مدنیّت

تعداد پاراگرف: 1

آیا مدنیّت زیر مجموعۀ اخلاق است یا اخلاق زیر مجموعۀ مدنیّت. در دسته بندی موضوعات ما به وضعیّتی شبیه به گسل و شکاف برخورده‌ایم که ممکن است بخشی از آن تحت تاثیر بستر و ساختار قضائی سالیان گذشته و زمان حاضر باشد، ما نوشته‌های کندن پوست و خاموشی مغز را در کیفر قضائی و مجازات که زیر مجموعۀ اخلاق است رسته بستیم، در خصوص زبان و بینائی و دندان گمان بردیم صحبت حیوانات مناسب مجلس انسان‌ها نباشد و تنها به رستۀ مجازات کفایت دیدیم، //-// حیوانات، امّا آنچه مطرح شد، ما پیش از فردی دیگر آیا ممکن است اثری از اخلاق یا تعریف آن بیابیم، شاید با خویش، آیا مثالی از این خویش بدون غیر و دیگری در دست داریم، آیا ما هرچه داریم از تعریف و زبان و اندیشه به نوعی متاثّر از غیر نیست. نوزده و چهل و هفت دقیقۀ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.