مدنیّت

تعداد پاراگرف: 1

آیا مدنیّت زیر مجموعۀ اخلاق است یا اخلاق زیر مجموعۀ مدنیّت. در دسته بندی موضوعات ما به وضعیّتی شبیه به گسل و شکاف برخورده‌ایم که ممکن است بخشی از آن تحت تاثیر بستر و ساختار قضائی سالیان گذشته و زمان حاضر باشد، ما نوشته‌های کندن پوست و خاموشی مغز را در کیفر قضائی و مجازات که زیر مجموعۀ اخلاق است رسته بستیم، در خصوص زبان و بینائی و دندان گمان بردیم صحبت حیوانات مناسب مجلس انسان‌ها نباشد و تنها به رستۀ مجازات کفایت دیدیم، بلا نسبت حیوانات، امّا آنچه مطرح شد، ما پیش از فردی دیگر آیا ممکن است اثری از اخلاق یا تعریف آن بیابیم، شاید با خویش، آیا مثالی از این خویش بدون غیر و دیگری در دست داریم، آیا ما هرچه داریم از تعریف و زبان و اندیشه به نوعی متاثّر از غیر نیست. نوزده و چهل و هفت دقیقۀ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.