ارتباط

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم دارایی افراد اخلالگر در ارتباط مسدود گردد، باغستان شهریار، ۰۰:۱۷ یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱.

آیا تهیّهٔ اینترنت و خطوط ارتباطی از یک مرکز به مفهوم صدور اجازهٔ رصد محتوا توسّط آن مرکز است که ارتباط کاربر توسّط آن مرکز مورد رصد قرار گیرد، اگر مناسبت چنین رصدی برای دولت احساس شود در چه شرایطی دولت جواز چنین موضوعی را خواهد داشت، اگر مناسبت حفظ حریم کاربر احساس شود چه ترتیبی در این خصوص مناسب است. باغستان شهریار، ۱۳:۲۶ یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.