موضوعات اخیر

اجتماع، هزینۀ مقرّر خارج از اجماع نظر


هر نوع قراری که به شکلی هزینه کردی را مستقیم یا غیر مستقیم خارج از اجماع نظر اجتماع در خصوص اجتماع از جانب ما مقرّر دارد منتفی است. شش و پنجاه و نه دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی. ویرایش عنوان از “منظر” به عنوان جاری و جابجایی تاریخ پیشین متن از ابتدای متن پیشین به انتهای آن. هفده و بیست و هشت دقیقۀ جمعه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.


دیدگاهتان را بنویسید