اجتماع، هزینۀ مقرّر خارج از اجماع نظر

تعداد پاراگرف: 1

هر نوع قراری که به شکلی هزینه کردی را مستقیم یا غیر مستقیم خارج از اجماع نظر اجتماع در خصوص اجتماع از جانب ما مقرّر دارد منتفی است. شش و پنجاه و نه دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی. ویرایش عنوان از “منظر” به عنوان جاری و جابجایی تاریخ پیشین متن از ابتدای متن پیشین به انتهای آن. هفده و بیست و هشت دقیقۀ جمعه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.