کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق

تعداد پاراگرف: 1

آیا عدم حمایت ایالات متّحدهٔ آمریکا از کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق باعث شکست پروژهٔ کودتا می‌شد، تا آنجا که به گمان ما رسیده است گویا آقای کاشانی هم از دربار هم از سفارت‌های بریتانیا و ایالات متّحدهٔ آمریکا در خصوص اجرای کودتا وجه دریافتی داشته‌اند، در کفه‌های طرازو برنده و بازندهٔ این حکایت چه کسانی هستند، پیشتر در این خصوص اشاره یا اشاراتی احتمالاً شده است، بازنده را شاه گمان بردیم و برنده را آقای مصدّق، طرازوی این سنجش چیست، آیا نه اینکه آقای مصدّق از هدف خویش در قبال جامعه باز مانده‌اند به شکلی بی بازگشت، آیا کمی انعطاف در آن سه روز که در نهایت به سقوط دولت ایشان انجامید نتیجه‌ای بهتر به بار نمی‌آورد، آقای محمّد رضا شاه پهلوی پس از آن وقایع بیست سال طول کشید تا به جایگاه دولت آقای مصدّق برسند در خصوص نفت. استناد وقایع احتمالاً بر شنیده‌ها، مستندهای رسانه‌ای و شاید مطالبی اجمالی و گذرا باشد، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. یک و چهل دقیقهٔ بامداد چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی.