کودتا

تعداد پاراگرف: 3

به نظر یکی از کودتا گران با موضوع قتل کشیش حدود دو سال اخیر که برای املاک خود به ایران آمده بودند مرتبط است، پیشتر از گمانمان بر ارتباط موضوع مقتول با آقای خمینی(یادگار امام) سخن به میان آمده است که گویا آقای خمینی نیز ذی نفع موضوع هستند، در خصوص اجرای کودتا به نظر وزیر کشور و دختر کوچکتر آقای رئیسی نیز در حال همکاری با آقای خامنه‌ای هستند، در مجموع چنین گمان برده‌ایم، بیست و سه و نوزده دقیقهٔ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی.

به نظر ما در حال عبور از کودتای دیگری هستیم، گویا شرایط جاری به شکلی است که کودتا گران اگر مدیریّت نگردند ممکن است گرایش به بر طرف ساختن آقای خامنه‌ای و سلسلهٔ ایشان پیدا کنند با اینکه از جانب آقایان خاتمی و خامنه‌ای شورانده شده‌اند و گویا مراکز حسّاسی را نیز همچون ارتش، ارتباط زیرساخت، ساختار قضایی به ضنّ خود به دست آورده‌اند، در لباس سپاه افرادی به نظر با گرایش‌های پر رنگ به خشونت، گویا هدف اعلام خلافتی چون طالبان در نظر گرفته شده است، چنین گمان برده‌ایم. بیست و یک و بیست و یک دقیقهٔ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی.

چهار و چهارده دقیقهٔ چهارشنبه سه آذر هزار و چهارصد شمسی، پیشتر در این خصوص سخن به میان آمده است، در زمستان هزار و سیصد و نود و هشت گاهی هر هفته یک کودتا بر علیه اجماع نظر اجتماع و دولت ثمرهٔ آن پشت سر گذاشته‌ایم، به نظر غالبأ آقای رحمانی فضلی هدف قرار گرفته‌اند، با این گسترهٔ دید در این ایّام به نظر تاثیر آقایان موسوی و خاتمی نیز در مشکلات آن مقطع ملموس است، چنین به گمان ما رسیده است.

,