دوره گرد جارچی

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم به شرط احتجام هر نوع صدای بر آمده در اماکن عمومی به صورت بلند گو یا حنجره ی شخص برای تبلیغ یا فروش موضوعی و یا هر نوع دیگر همچون نزاع مشمول مجموع جزا گردد و در خصوص نزاع قفس های مبارزه مایلیم دایر شود که در صورت تمایل به رویارویی بپردازند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در مسیر فرآیند های مطرح شده مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 14:53 یکشنبه 27 شهریور 1401 سپتامبر 18 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. مایلیم از جانب حکومت بنِر و تابلو، تبلیغ رسانه ای و مکان سازی برای فروش برای دستفروشان در نظر گرفته شود و اگر بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 14:58.

به نظر شما به دستفروشان و دوره گردان عربده زن پشت بلندگوها چه کنیم، احتمالاً میدان‌هایی فراخ در اطراف شهر را برای گام نخست بتوان به ایشان معرّفی نمود و هر نوع صدای هنجار و آرامش شکن را در سطح جامعه و کوی و برزن و محلّل سکونت به شکلی مناسب تفهیم داشت، چنین گمان برده‌ایم، یازده و چهل و یک دقیقهٔ پنج‌شنبه شانزده دی هزار و چهارصد شمسی.