موضوعات اخیر

دوره گرد جارچی


به نظر شما به دستفروشان و دوره گردان عربده زن پشت بلندگوها چه کنیم، احتمالاً میدان‌هایی فراخ در اطراف شهر را برای گام نخست بتوان به ایشان معرّفی نمود و هر نوع صدای هنجار و آرامش شکن را در سطح جامعه و کوی و برزن و محلّل سکونت به شکلی مناسب تفهیم داشت، چنین گمان برده‌ایم، یازده و چهل و یک دقیقهٔ پنج‌شنبه شانزده دی هزار و چهارصد شمسی.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.