نوحه، مدّاح

تعداد پاراگرف: 2تعداد فهرست: 1

  • آقای محمود کریمی(مدّاح)، به گمان موضوع استفاده از کلت کمری ایشان مشهور است، و همسر ایشان، 20:33 همین حوالی.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که نام ایشان در ادامه آمده است اجرا شود، باغستان شهریار 20:23 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مدّاح مشکل ساز در مسیر نقل و انتقال دارایی ما و هر شخص مدّاح یا غیر آن و دارای مشکل با مسیر ارادۀ ما همچون جابجایی نقدینگی و نقل و انتقال دارایی و موضوعات مرتبط به ادیان سلسلۀ آقای آدم و آقای ابراهیم اجرا شود همینطور حتّی اگر شخص خود گمان به بی طرفی بَرَد یا چنین گمانی بر وی رسد هر شخصی که ثمرۀ هنجار وی همقطاری با جریان حاضر همچون موضوعات مطرح باشد، باغستان شهریار 19:56 جمعه 16 اردیبهشت 1401. “همچون جابجایی نقدینگی و نقل و انتقال دارایی و موضوعات مرتبط به ادیان سلسلۀ آقای آدم و آقای ابراهیم” افزوده شد، 20:07 همین حوالی. بخش بی طرفی افزوده شد، 20:41 همین حوالی.