حقّ طلاق

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم موضوعات !-واکنش‌مناسب برای اجرا در خصوص هر شخص مطرح دارندۀ موضوعاتی جبری همچون حقّ طلاق یا حقّ عدم تمکین یا اجازۀ مسافرت اجرا شود، باغستان شهریار 11:58 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401. در این فاصله یا از ظنّ ما خارج و پیش نویس باقی مانده است و یا به پیش نویس تغییر یافته است از طریق بیرونی، به گمان ما نامک این نوشته برdivorce right تنظیم شده بود که اکنون به کل پاک شده است، دستۀ مورد نظر نیز در زیرمجموعۀ دستۀ طلاق(divorce که هنوز ترجمۀ اسلاگ آن افزوده نشده ایجاد شده است)، به گمان همسر رئیس ثبت احوال آقای حمید درخشان نیا نیز در این فاصله با خیره سری و لبخندی که به گمان ما ارّه داشتن فک و فِرِز گونه‌هایشان را طلب می‌دارند به ما خیره مانده هستند. انتشار در 20:32 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401. نام آقای حمید درخشان نیا افزوده و به گمان لبخند خیره سری ایشان نیز هویدا گشت، 20:34 همین حوالی. گمان به نخست بخش همسر رئیس ثبت احوال و بخش رئیس شرح افزوده شدن نام آقای حمید درخشان نیا افزوده شد، 21:03 همین حوالی.