نوشیدن آب

تعداد پاراگرف: 1

به گمان اینکه در خصوص خوردن آب سفارش می شود مربوط به ساختار گوارش است، اینکه پس از بیدار شدن مقداری آب نوشیده شود گویی به سیستم گوارش خبری مبنی بر آغاز به کار ارسال می شود و به ملایمت فرآیند ورود غذا به سیستم گوارش آغاز می گردد در عوض به یکباره در آغاز بلعیده شدن شاید تککه ای خوراک، پیش از خواب نیز نوشیدن آب شاید توشه ای باشد برای شب، 13:29 پنج شنبه 13 مرداد 1401 آگوست 4 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

, ,