موضوعات اخیر

دسته: Drinking Water

  • نوشیدن آب

    به گمان اینکه در خصوص خوردن آب سفارش می شود مربوط به ساختار گوارش است، اینکه پس از بیدار شدن مقداری آب نوشیده شود گویی به سیستم گوارش خبری مبنی بر آغاز به کار ارسال می شود و به ملایمت فرآیند ورود غذا به سیستم گوارش آغاز می گردد در عوض به[…]