کنکور

تعداد پاراگرف: 1

یازده و سی و هفت دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مربوطه به کنکور به پیشنهاد تغییر داده شده است، در این خصوص ما پیشتر حذف کنکور را در نظر آورده‌ایم که البتّه در صورت تغییر نظام آموزشی پایه و کشف استعداد افراد از کودکی به خودی خود این موضوع در همین مسیر احتمالاً جاری خواهد بود، چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است.