موضوعات اخیر

دسته: آموزش عالی

 • دانشگاه

  مایل نیستیم دانشگاه تحت هیچ شرایطی بسته شود، چه بزرگترین طوفانها یا زلزله ها چه گسترده ترین بیماری ها حتتی اگر دانشگاه متروک گردد مایل نیستیم بسته شود و اگر بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 22:46 سه شنبه 29 شهریور 1401[…]

 • بورسیه ی نا مناسب

  در صورتی که شخصی شاغل در حکومت از بورسیه ی نا مناسب بهره گرفته هستند مایلیم از کار بر کنار شوند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 21:49 یکشنبه 20 شهریور 1401 سپتامبر 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  آیا مناسب است چنین اندیشیدن که ما از جامعه تاثیر نمی‌پذیریم یا بر آن تاثیر گذار نیستیم، پیشتر در مورد گمانمان به تاثیر گذاری افرادی که حتی هویّت شهروندی در موردشان لحاظ نشده است اشاره یا اشاراتی داشته‌ایم همچون موضوعاتی که از مناطقی چون بلوچستان به گمانمان رسیده است، گمان می‌بریم در[…]

 • حذف و تلفیق دانشگاه

  مایلیم حذف دانشگاه آزاد و پیام‌نور و تلفیق در دانشگاه‌های دولتی اجرا شود. بریدن زبان مشکل سازان همینطور. سیزده و پنجاه و یک دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

 • کنکور

  یازده و سی و هفت دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مربوطه به کنکور به پیشنهاد تغییر داده شده است، در این خصوص ما پیشتر حذف کنکور را در نظر آورده‌ایم که البتّه در صورت تغییر نظام آموزشی پایه و کشف استعداد افراد از کودکی به خودی[…]