ارز

تعداد پاراگرف: 1

هجده و سی و سه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار حذف ارز چند نرخی و مرجعیّت قیمت بازار را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

,