موضوعات اخیر

دسته: پول

 • سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا

  سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران ، به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم مریلا زارعی در موضوع برپایی سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران موثثر است، ۰۰:۴۰ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۳ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای رضا کیانیان نیز[…]

 • ارزش واحد پول ملّی

  در روزهای گذشته موضوعی مطرح شد که آقای پوتین به گمان ما در کسوت احتجام در مسکو مطرح داشتند که هزینهٔ مبادلات انرژی با اروپا در قرار روبل به مسکو پرداخت شود، گمان ما چنین بود که چنان حجمی را به سیستم بانکی مسکو وارد ساختن باعث افت ارزش روبل خواهد شد،[…]

 • اسکناس

  بیس و دو و سه دقیقهٔ دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار ضرب اسکناس جدید و جزئیّات آن را که شامل اسامی و سِیر گذار و عدم استفاده از تصویر اشخاص است و موضوعاتی چنین است را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

 • ارز

  هجده و سی و سه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار حذف ارز چند نرخی و مرجعیّت قیمت بازار را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.