گردون آی آر

تعداد پاراگرف: 1

یازده و چهل و دو دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، انتقال مجموعهٔ سایت‌های مرتبط به ما به ایرانسل منتفی است.