کابینۀ دولت سعودی عربیا، لِنا، عربستان

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 07:15 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401. “15اردیبهشت” به “15 اردیبهشت” ویراست شد. 07:52 همین حوالی.

 1. مرجع مورد استفاده. 07:17 همین حوالی.
 2. آقای Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud وزیر امنیّت مُلک و همسر ایشان، 07:21 همین حوالی.
 3. آقای Abdulaziz bin Saud Al Saud وزیر داخلی(کشور) و همسر ایشان، 07:20 همین حوالی.
 4. آقای Hamad Al Sheikh وزیر تحصیل و همسر ایشان، 07:23 همین حوالی.
 5. آقای Waleed bin Mohammad Al Samaani وزیر دادگستری و همسر ایشان، 07:24 همین حوالی.
 6. آقای Bandar bin Ibrahim al-Khorayef وزیر صنعت و منابع معدنی و همسر ایشان، 07:26 همین حوالی.
 7. آقای Saleh bin Nasser Al-Jasser وزیر حمل و نقل و همسر ایشان، 07:26 همین حوالی.
 8. آقای Majid bin Abdullah Al Qasabii وزیر تجارت و سرمایه گذاری و همسر ایشان، 07:28 همین حوالی.
 9. آقای Mohammed al-Tuwaijri وزیر اقتصاد و برنامه ریزی و همسر ایشان، 07:29 همین حوالی.
 10. آقای Tawfig AlRabiah وزیر سلامت و همسر ایشان، 07:31 همین حوالی.
 11. به ایشان پیشتر در همین فهرست اشاره شده است، آقای Majid bin Abdullah Al Qasabii وزیر رسانه و هسر ایشان، 07:32 همین حوالی.
 12. آقای Mohammed Al-Jadaan وزیر دارایی و همسر ایشان، 07:33 همین حوالی.
 13. آقای Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud وزیر فرهنگ و همسر ایشان، 07:34 همین حوالی.
 14. آقای Abdurrahman Abdul Mohsen Al-Fadli وزیر محیط زیست، آب و کشاورزی و همسر ایشان، 07:35 همین حوالی.
 15. آقای Issam bin Saad bin Saeed وزیر حج و عمره و همسر ایشان، 07:36 همین حوالی.
 16. آقای Abdullah bin Amer Al-Sawahah وزیر ارتباطات و تکنولوژی اطّلاعات و همیر ایشان، 07:37 همین حوالی.
 17. آقای Majed bin Abdullah Al Hogail وزیر امور شهرداری و روستایی و همسر ایشان، 07:39 همین حوالی.
 18. آقای Ahmad bin Sulaiman Alrajhi وزیر کار و توسعۀ اجتماعی و همسر ایشان، 07:39 همین حوالی.
 19. آقای Abdulaziz bin Abdullah Al Saud وزیر مُلک(Minister of state) و همسر ایشان، 07:42 همین حوالی.
 20. آقای Muttlab bin Abdullah Al Nafissa وزیر مُلک(Minister of state) و همسر ایشان، 07:44 همین حوالی.
 21. آقای Thamer al-Sabhan وزیر امور خلیج و همسر ایشان، 07:45 همین حوالی.
 22. آقای Mohammad bin Faisal Abu Saq وزیر امور شورا(Shura) و همسر ایشان، 07:46 همین حوالی.
 23. آقای Essam bin Saad bin Saeed وزیر مُلک(State) و همسر ایشان، 07:47 همین حوالی.
 24. آقای Mohammad bin Abdulmalik Al Shaikh وزیر مُلک(State) و همسر ایشان، 07:50 همین حوالی.
 25. آقای Khalid bin Abdulrahman Al Eissa وزیر مُلک(State) و همسر ایشان، 07:50 همین حوالی.
 26. آقای Musaad bin Mohammed Al Aiban وزیر مُلک(State) و همسر ایشان، 07:50 همین حوالی.
 27. آقای Fahad bin Abdullah Almubarak وزیر مُلک(State) و همسر ایشان، 07:50 همین حوالی.
 28. آقای Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf وزیر مُلک(State) و همسر ایشان، 07:51 همین حوالی.
 29. آقای King Salman bin Abdulaziz Al Saud نخست وزیر و همسر ایشان، 08:19 همین حوالی.
 30. آقای Mohammad bin Salman معاون اوّل نخست وزیر و وزیر دفاع و همسر ایشان، 08:21 همین حوالی.