فضای سبز و پارک

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم به شرط احتجام(جمهور) دارایی هر شخص مشکل ساز در مسیر حذف حصار و فنس و نرده و دیوار در فضای پارک‌ و ایجاد فضای اسکیت بورد در پارک بیش از پانصد متر مربع مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند. باغستان شهریار 03:10 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401. شرط احتجام افزوده شد، 03:37 همین حوالی.

مایلیم حصار و دیوار اطراف تمامی فضاهای سبز دارای چنین مواردی حذف گردد به ترتیبی که تردّد پیاده مقدور باشد. پارک لاله، ۱۴:۵۸ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰.

کاربرد میله‌ها و حصارها و ستون‌ها و دیوارها در اطراف پارک‌ها و فضاهای سبز چیست. اطراف حصار و نردهٔ پارک شهر، ۱۵:۵۶ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰. به گمان ما غلط و گستاخی و خیانتی است از منحرفینی با حکایت منم احتمالاً پیرو آقایانی چون محمّد. ۱۴:۰۱ همین روز.