موضوعات اخیر

دسته: فضای سبز و پارک

  • فضای سبز و پارک

    مایلیم به شرط احتجام(جمهور) دارایی هر شخص مشکل ساز در مسیر حذف حصار و فنس و نرده و دیوار در فضای پارک‌ و ایجاد فضای اسکیت بورد در پارک بیش از پانصد متر مربع مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند. باغستان شهریار 03:10 یکشنبه 4[…]