شورای نگهبان

تعداد پاراگرف: 2تعداد فهرست: 1

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 09:56 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی آقای محمّد حسن صادقی مقدم معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان مسدود و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد. باغستان شهریار، 23:03 دوشنبه 29 فروردین 1401.

,