سر به مرگ، ترویج فضیلت بودن نیستی و مرگ

تعداد پاراگرف: 1

هشت و چهل دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، چه کسانی مایل هستند سر به مرگی، سر به خاکی، سر به تیری، سر به داری و از این دست را ارزش قلمداد کنند آن هم برای غیر. هشت و پنجاه و دو دقیقهٔ همین روز، آیا به کل چنین افرادی وجود خارجی دارند، آیا در خصوص سرمایه و قبیح و غیر قدسی بودن آن هم می‌توان چنین عنوان داشت.