موضوعات اخیر

دسته: مرگ

  • شعار مرگ

    مایلیم شعار “مرگ بر” از تجممعات اسلامی، مساجد، مراکز حکومتی و محافل سلسله ی آقای آدم حذف گردد، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فرآیند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در فرآیند عقوبتی[…]

  • سر به مرگ

    هشت و چهل دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، چه کسانی مایل هستند سر به مرگی، سر به خاکی، سر به تیری، سر به داری و از این دست را ارزش قلمداد کنند آن هم برای غیر.هشت و پنجاه و دو دقیقهٔ همین روز، آیا به کل چنین[…]