غرامت

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم مورد بررسی قرار گیرد هر موضوعی از غرامت مطرح شده در ارتباط با ما. ۰۹:۱۷ جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم در هر نقطه از جهان موضوعی در خصوص اخذ غرامت از افرادی که تعدّی و عبور از حریم و حرمتی را به انجام رسانده‌اند شنیده شود با توجّه به این گمان که ممکن است افراد قادر به عنوان سازی موضوع نباشند خاصه در این به گمان ما غشای خاکستری ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم، به گمان ما نقاط محتمل در این خصوص آفریقای مرکزی است تا شاخ آفریقا و سواحل شرقی. یازده و نوزده دقیقهٔ سه‌شنبه چهارده دی هزار و چهارصد شمسی. گمان به غشا افزوده شد، تکرار گمان فزونی یافت به ترتیبی که روانی و شیوایی کلام را به نظر متاثّر ساخت، احتمالاً مناسب خواهد بود زاویه‌ای نو را در این خصوص اندیشیدن. بیست و هفت دقیقهٔ همین ساعت. سلسلهٔ ابراهیمی به ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم ویراست شد، ۰۹:۱۴ جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰.