اینترنت رایگان

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم در سطح کشور، آفریقا و در قاره ی آمریکا جز کانادا و ایالات متتحده ی آمریکا در تمامی کشورها اینترنت رایگان در اختیار هر شخص قرار گیرد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، منظور چنین نیست که در باقی کشورها تمایل به عرضه ی اینترنت رایگان نیست بلکه گمان بردیم برای مرحله ی نخست دست کم از جانب شخص منظر چنین مناسب است البتته در موارد مطرح شده نیز به گمان همراهی دست کم برخی از دولت ها در این موضوع گمان رفته است. 19:06 دوشنبه 24 مرداد 1401 آگوست 15 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.