ایرانسل – irancell

تعداد پاراگرف: 3

به گمان در موضوع مناقصه که به موجب آن گویا با وجود پیروزی Turkcell شرکت مربوط به آفریقای جنوبی(MTN) کار استقرار را به انجام رساند پسر آقای خاتمی(احتجام(ریاست جمهور) پیشین) ذی نفع بوده‌اند و از این معامله مبلغ یا سهمی دریافت داشته‌اند و گویا موضوع دریافت سهم تا همین لحظه ادامه دارد. باغستان شهریار، 16:16 پنج‌شنبه 25 فروردین 1401.

مایلیم موضوع مناقصۀ Turkcell و احداث ایرانسل با وجود به نظر پیروزی شرکت Turkcell بررسی شود، باغستان شهریار، 15:41 پنج‌شنبه 25 فروردین 1401. irancell به تیتر نوشته افزوده شد. 15:44 همین حوالی.

پیشتر مواردی در خصوص ایرانسل مطرح شده است که ممکن است اساس آن بنا به درصد دایرهٔ اختیار ما دچار تردید باشد، به هر ترتیب از چندی قبل دسترسی ما در خطّ ایرانسل به اینترنت قطع شده است، در میان گاهی، احتمالاً در حدود کمتر از ده بار در حدود بیش از یک سال گذشته احتمالاً این دسترسی در آزمون ما میسّر شده است، در خصوص اعتبار ایرانسل این بار دوّم است آنچه به نظر ما در این اواخر رسیده است وگر نه به گمان ما ایرانسل از زمان دایر شدن بر همین منوال بوده است که مجرایی جهت سرقت استفاده شود، در خصوص این موضوع اخیر امّا بدون بهره گیری از خط اعتبار آن هر روز به میزانی در حال کاهش است. ۱۵:۵۳ پنج‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰.