داعش

تعداد پاراگرف: 1

به گمان آقای زارع پور(وزیر ارتباطات) در خصوص ارتباطات اینترنتی با داعش همکاری داشته اند. ۱۵:۳۳ چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ دسامبر ۲۸ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.