جزئیّات افعال مرتبط با اسلام

تعداد پاراگرف: 1

پنج و چهل و هشت دقیقهٔ بامداد دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار ترجمه‌های جزئیّات افعال مرتبط به اسلام را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم، در خصوص مناسک نیز ممکن است این پیشنهاد از جنبه‌هایی محتمل به مطرح شدن باشد‌.

,