موضوعات اخیر

دسته: افعال

  • آقای عادل فردوسی پور

    در مجموع چنین گمان برده‌ایم. گویا آقای فردوسی پور به صلاحدید آقای خامنه‌ای در مجالس قتلی حضور داشته‌اند، به نظر هدف از این موضوع بازتاب ناخودآگاه ترس در وجود مخاطبین برنامهٔ نود بوده است. قتل پزشکی که پیشتر به آن اشاره شده است، کالبد ایشان طبق آنچه مطرح شد در تونل توحید[…]

  • جزئیّات افعال مرتبط با اسلام

    پنج و چهل و هشت دقیقهٔ بامداد دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار ترجمه‌های جزئیّات افعال مرتبط به اسلام را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم، در خصوص مناسک نیز ممکن است این پیشنهاد از جنبه‌هایی محتمل به مطرح شدن باشد‌.