کلام منظر

تعداد پاراگرف: 2

آیا نخواندن و عدم مطالعهٔ محتوای Nesby.ir گریز از واقعیّت جاری نیست. هفده و سی و یک دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و یک دی هزار و چهارصد شمسی.

چنین گمان برده‌ایم: ما بدون این وبسایت و قیدیّاتش هیچ نیستیم، آیا از حَیَوانات انتظار ترازوی انسانی داشتن خود برهانی بر لغزش از حریم انسان نیست، صدور اجازهٔ تعدّی به حیوانات چه طور، یا انفعال در قبال آن، یا عدم تنبیه مناسب. مرز صدور جواز و انفعال کجاست، چه چیزی فاصلهٔ کینه توزی و تنبیه را برای ما به تناسب می‌رساند، آیا خانواده و جامعهٔ حاضر فلتا می‌تواند سرمشق مناسبی برای بهره‌گیری باشد، آیا پس زدن موضوعات خود نشانی از عدم بلوغ و فرار نیست. بلا نسبت حیوانات. بیست و دو و نوزده دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.