موضوعات اخیر

بازار نزدیک فرودگاه


مایلیم در تمامی شهرها(مجامع مسکونی) در نزدیکی فرودگاه بازار دایر گردد و بازارچه‌ها به قید انتخاب به آن مراکز منتقل گردند همینطور موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض این موضوع و ایجاد فاضلاب در مراکز تجاری موجود اجرا گردد، باغستان شهریار 23:48 شنبه 10 اردیبهشت 1401.


دیدگاهتان را بنویسید