رزمایش

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم به هر رزمایش در سطح جهان بپیوندیم و مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در این مسیر اجرا گردد، باغستان شهریار 14:16 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.