وزارت کار

تعداد پاراگرف: 2

پیشتر در خصوص اتتصال زیر ساخت وزارت کار به ساختار قضایی و تمایل به مسدود سازی دارایی هر شخص مشکل ساز در این خصوص سخن به میان آمده است، موضوع ایجاد بستری برای اجرای خودکار فرآیندهای قضایی و اجرایی احکام مرتبط به وزارت کار است بدون اینکه شخص رجوع به ساختار دیگری داشته باشند، مایلیم اگر این چنین اتتصال بر قرار نشده برقرار گردد و اگر در مسیر برقراری آن شخص مشکل سازی بودند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مطرح شده هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا به اجرا برسد. 22:16 پنج شنبه 13 مرداد 1401 آگوست 4 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

مایلیم مشکل سازان در خصوص اتّصال وزارت کار به زیرساخت اجرایی(در جنبهٔ قانونی موضوع) و زیر ساخت قضایی(بر بستر ساختار قضایی) مسدود گردد، شهریار، ۱۸:۲۹ دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱.