موضوعات اخیر

دسته: وزارت کار

  • وزارت کار

    پیشتر در خصوص اتتصال زیر ساخت وزارت کار به ساختار قضایی و تمایل به مسدود سازی دارایی هر شخص مشکل ساز در این خصوص سخن به میان آمده است، موضوع ایجاد بستری برای اجرای خودکار فرآیندهای قضایی و اجرایی احکام مرتبط به وزارت کار است بدون اینکه شخص رجوع به ساختار دیگری[…]