موضوعات اخیر

وزارت امنییت


پیشتر در خصوص گمان به مناسبت استفاده از نام “اططلاعات” جهت پشتیبانی از اططلاع رسانی به شخص شهروند سخن به میان آمده است، اگر در مسیر تغییر نام «وزارت اططلاعات» که به گمان دست کم در تعریف مشغول کار امنییتی هستند و گمان می بریم مناسب باشد ثمره ی مناسب آن را درصدی فرآهم آمدن بستر آرامش پنداشت به «وزارت امنییت» مشکلی موجود است مایلیم هر شخص مشکل ساز تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا اجرا گردد، 12:39 جمعه 7 مرداد 1401 جولای 29 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “درصدی” به پیش از “فرآهم آمدن بستر آرامش” افزوده شد، 12:42 همین حوالی. “گمان می بریم مناسب باشد ثمره ی آن درصدی فرآهم آمدن بستر آرامش باشد” به “گمان می بریم مناسب باشد ثمره ی مناسب آن را درصدی فرآهم آمدن بستر آرامش پنداشت” ویراست شد. 12:48 همین حوالی.


دیدگاهتان را بنویسید