تغییر نام وزارت اطّلاعات به وزارت امنیّت

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در خصوص گمان به مناسبت استفاده از نام “اططلاعات” جهت پشتیبانی از اططلاع رسانی به شخص شهروند سخن به میان آمده است، اگر در مسیر تغییر نام «وزارت اططلاعات» که به گمان دست کم در تعریف مشغول کار امنییتی هستند و گمان می بریم مناسب باشد ثمره ی مناسب آن را درصدی فرآهم آمدن بستر آرامش پنداشت به «وزارت امنییت» مشکلی موجود است مایلیم هر شخص مشکل ساز تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع !-واکنش‌مناسب در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در !-۲واکنش‌مناسب مایلیم هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع !-واکنش‌مناسب اجرا گردد، 12:39 جمعه 7 مرداد 1401 جولای 29 2022 منزل، گبضه. “درصدی” به پیش از “فرآهم آمدن بستر آرامش” افزوده شد، 12:42 همین حوالی. “گمان می بریم مناسب باشد ثمره ی آن درصدی فرآهم آمدن بستر آرامش باشد” به “گمان می بریم مناسب باشد ثمره ی مناسب آن را درصدی فرآهم آمدن بستر آرامش پنداشت” ویراست شد. 12:48 همین حوالی.