انحصار نهاد منظر

تعداد پاراگرف: 1

به گمان با اینکه در نهایت رضایت طرفین معیّن دارنده است بازار انحصاری نگاهی مناسب نیست، مایلیم موضوعات !-واکنش‌مناسب برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر حاصل آمدن بازار آزاد اجرا گردد، باغستان شهریار 14:44 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401. “به گمان بازار انحصاری نگاهی مناسب نیست البتّه در نهایت رضایت طرفین معیّن دارندۀ این موضوع است” به “به گمان با اینکه در نهایت رضایت طرفین معیّن دارنده است بازار انحصاری نگاهی مناسب نیست” ویراست شد، 15:14 همین حوالی.