سلسلهٔ آقای آدم

تعداد پاراگرف: 2

گمان می بریم مناسب است چنین مطرح داشتن که اوکراین منطقه ی فرقه ی آقای مسیح، افغانیا(افغانستان) منطقه ی فرقه ی آقای محممد(محمّد، محمد) و اقلیم کردیا(کردستان) در شمال عراق منطقه ی فرقه ی آقای موسی است و فلتا(ایران) خاصه تهران و اصفهان منطقه ی هر سه فرقه، 10:34 شنبه 9 مهر 1401 اکتبر 1 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

آیا این زمزمه‌های پایان امپراتوری سلسلهٔ آقای آدم نیست. ۲۲:۰۵ سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰.