موضوعات اخیر

دسته: سلسلهٔ آقای آدم

  • سلسلهٔ آقای آدم

    گمان می بریم مناسب است چنین مطرح داشتن که اوکراین منطقه ی فرقه ی آقای مسیح، افغانیا(افغانستان) منطقه ی فرقه ی آقای محممد(محمّد، محمد) و اقلیم کردیا(کردستان) در شمال عراق منطقه ی فرقه ی آقای موسی است و فلتا(ایران) خاصه تهران و اصفهان منطقه ی هر سه فرقه، 10:34 شنبه 9 مهر[…]

  • بخواهید تا به شما تعلّق گیرد

    به گمان ما در عوض سوالِ موضوعی مناسب است ساختن و به دست آوردن آن، ما پیشتر نیز برخورد داشته‌ایم به گمانمان به این قبیل زیرکی‌های آقای محمّد در اشعارشان که گمان برده‌ایم از فاقد شرافت بودن ایشان جوشیده است، سلسلۀ آقای آدم به گمان دست کم از آقای موسی همان آقایان[…]

  • عبادت و ازدواج عقدی در سلسلهٔ آقای ابراهیم

    به نظر شما برپایی نماز و ازدواج‌های عقدی چه میزان در نفوذ به گمان ما گمراهی آقای محمّد تاثیر گذار است. باغستان شهریار، ۱۰:۴۷ شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰.