آقای یزید پسر آقای معاویه

تعداد پاراگرف: 1

به نظر شاید بتوان دو موضوع را در خصوص آقای یزید مطرح داشت، نخست اینکه کشته شدن آقای حسین را منع نداشته‌اند و دوّم که شاید مهلک‌تر از مورد نخست باشد مجال دادن به گستاخانی از این سلسله است، گویا نخستین سوگواری تاریخ را برای آقای حسین آقای یزید گرفته است، به گمان ما این موجودات وقیح و رذل و گستاخ هستند. به نظر خونخواهی قتل قصاص‌گران خون آقای عثمان خلیفهٔ سوّم(آقای ابن ملجم) نیز در موضوع کربلا مطرح است شاید از نظر برخی از ایشان که اکنون به نام خوارج شهره شده‌اند چنین نظر داشته‌اند که آقای معاویّه نباید با آقای علی صلح می‌داشت. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. یازده جمعه نوزده آذر هزار و چهارصد شمسی.