ولایت فقیه

تعداد پاراگرف: 3

اگر این پندار در چرک همچون سفیدی عفونت یا دمل دانستن رهبری فقیه نزدیک به واقع باشد چنین گمان برده‌ایم چرکی به اسم رهبری گویا بیرون کشیده شد، شاید تخلیه شد نیز جملهٔ مناسبی در نظر آید در توصیف این حالت. ۲۳:۰۲ دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰.

این اوّلین نسخه از این قبیل رویداد است، ما شورای نگهبان را پشت سر گذاشتیم با اینحال ممکن است پس لرزه‌هایی همچون چنگ به حباب صورت پذیرد، چنین گمان برده‌ایم. بیست و دو و بیست و دو دقیقهٔ شنبه هجده دی هزار و چهارصد شمسی.

بیست و یک و پنجاه و هفت دقیقهٔ دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار حذف شورای نگهبان، مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.