بانک مللی فلتا(ایران)

تعداد پاراگرف: 6

دسترسی به اپ بانک مللی در Android خارج از فلتا(ایران) از نو قطع شده است، آی پی بررسی تارا(ترکیه)، 21:52 پنج شنبه 13 مرداد 1401 آگوست 4 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

مددتی قبل در روزهای اخیر خبر قطع دسترسی به سیستم بانکی از آی پی غیر فلتا(ایران) مطرح شده بود، چند روز پیشتر دسترسی به اپ بانک مللی در Android فرآهم شده بود که مطرح شد و از نو قطع شد، روز گذشته سر رسید فضای میزبانی بود که چند ساعتی قطعی سایت Gardun.ir را به همراه داشت و شرح آن در نوشته ی “وضعییت Gardun.ir” آمده است در همآن زمان(شب گذشته) دسترسی به اپ بانک مللی بررسی شد که فرآهم بود و امروز نیز بررسی انجام گرفت و ارتباط برقرار است، تیتر نوشته از “بانک ملّی فلتا(ایران)” به “بانک مللی فلتا(ایران)” ویراست شد. 11:42 چهارشنبه 12 مرداد 1401 آگوست 3 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص آقای محمّد رضا فرزین رئیس بانک ملّی و همسر ایشان اجرا گردد، باغستان شهریار 01:18 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401.

ورود به سامانۀ بام بانک ملّی همچنان طبق شرایط پیشین دچار مشکل است. باغستان شهریار، 03:31 سه‌شنبه 30 فروردین 1401.

ورود به سامانۀ بام همچنان طبق شرایط پیشین دچار مشکل است. باغستان شهریار، 13:48 دوشنبه 29 فروردین 1401.

در روزهای اخیر نیز در یک روز بیش از یک بار با این موضوع مواجه شده‌ایم، در هنگام ورود به سامانۀ بام بانک ملّی پیامک رمز به شمارۀ موبایل می‌رسد امّا در سایت کادر گذرواژه و نام کاربری با یک اسپینر(شمایل گردون که حالت انتظار یا انجام فرآیند را نمایان می‌سازد) به شکلی نظیر هنگ شده(از کار افتاده) باقی می‌ماند و کادر دریافت رمز پیامک شده نمایان نمی‌شود، امروز نیز شرایط به نظر رسیده چنین است. باغستان شهریار، 15:28 یکشنبه 28 فروردین 1401.