انرژی منفی

تعداد پاراگرف: 1

جدا از شرایط مناسب به عنوان مثال در غذا خوردن گاهی شرایط به نظر نا مناسب می رسند و به گمان در میان غذا و انسان موجود صاحب عقل انسان هستند، در آن زمان خشم گرفتن بر غذا به نظر باعث ساطع داشتن انرژی منفی به غذا و بازگشت آن به متابولیسم بدن و احتمالا تاثیر در تصمیم گیری های آتی و در مجموع طول عمر خواهد داشت، در دیگر شرایط نیز احتمالاً شبیه همین موضوع در جریان است، در همان شرایط نا مناسب مثال غذا در زاویه ی عکس اگر با تمایل به قبول ناگزیری آنچه به عنوان غذا در اختیار است بپردازیم احتمالاً نتیجه ی مناسبی خواهیم داشت، ۱۱:۲۶ جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ سپتامبر ۳۰ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.