اوراکل

تعداد پاراگرف: 1

یازده و بیست و پنج دقیقهٔ جمعه بیست و هشت آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر از اواخر روز گذشته تفهیم سنگین مدیر عامل اوراکل آقای لری الیسون تا همین ساعات در جریان است، پیشتر در خصوص ایشان اشاره یا اشاراتی احتمالاً داشته‌ایم، گمان مطرح شدهٔ ما پیشتر بر تعدّی ایشان بر دارایی ورّاث شریک از دنیا رفتهٔ اوراکل آقای باب ماینر بوده است، به نظر برای تلقین این موضوع حتّی نظیر سفارشی احتمالاً آغشته به تهدید داشته‌اند از فیلمی با بازی آقای جیم کری که دارایی ورّاث به دست عموی نا به کار غصب می‌گردد، گویا این خیمه شب بازی در جهت حفظ کرسی ریاستی اوراکل از آن جبههٔ به نظر همدست صورت پذیرفته است، چنین به گمان ما رسیده است.