مدیریّت افراد

تعداد پاراگرف: 1

شانزده و بیست و هشت دقیقهٔ دو شنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار مدیریّت افراد را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.