موضوعات اخیر

دسته: مدیریّت اشخاص

  • مدیریّت افراد

    شانزده و بیست و هشت دقیقهٔ دو شنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار مدیریّت افراد را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.