تصاویر، سلفی، باغستان

تعداد پاراگرف: 1

گمان نمی‌بریم این نوع از انتشار مناسب باشد. ۱۸:۵۷ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰. شاید هم باشد، به هر ترتیب سنجیدن احتمالاً مناسب است. ۱۹:۰۰ همین روز.