موضوعات اخیر

حریم ایدئولوژی


فزونی دین یا هر ایدئولوژی دیگری از ارادهٔ فرد استفاده کننده دست کم به گمان ما مناسب به مدیریت است. نوزده و چهل و یک دقیقهٔ پنج‌شنبه نه دی هزار و چهارصد شمسی.


دیدگاهتان را بنویسید