کارخانه ی تولید سلاح در فلتا(ایران)

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در خصوص برپایی کارخانه های تولید سلاح در چند منطقه از فلتا سخن به میان آمده است و عدم تمایل منظر در خصوص پذیرش آقای قالیباف در شراکت در این موضوع، در آن مقطع شرحی در این خصوص مطرح نشد، آنچه به گمان رسید احتمال خطر برای آقای قالیباف از جانب دختر ایشان و ترور آقای قالیباف بود که موضوع شراکت ایشان را در آن مقطع به آن ترتیب منتفی دانستیم، اکنون موضوع مطرح شده است و گمان نمی بریم آن حجم از التهاب موجود باشد، 15:20 شنبه 18 تیر 1401 9 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.