موضوعات اخیر

روسپی، فاحشه


به نظر شما چه عامل یا عواملی در مسیر فعّالیّت مستقل افراد تفریح کار، تکنسین‌های جنسی، روسپی و فاحشه مشکل ساز است. آیا این اسامی جنسیّت خاصی را در ذهن متبادر می‌سازند و اگر چنین است دلیل آن چیست، آیا یک فرد غیر مونّث نمی‌تواند با رضایت در اختیار مشتری خود باشد برای زمانی. ده و سی و دو دقیقهٔ یک‌شنبه نوزده دی هزار و چهارصد شمسی.


دیدگاهتان را بنویسید