پناهجو

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص در مسیر ایجاد بستر مناسب در مسیر بازگشت پناهجویان اجرا شود. باغستان شهریار 01:37 شنبه 17 اردیبهشت 1401.